zásady GDPR a nastavení Cookies

Zásady zpracování osobních údajů

1. INFORMACE O ÚČELU A ROZSAHU UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1.1. Správcem osobních údajů je:

obchodní a výrobní společnost

TopKovo s.r.o.
IČ 05679796,
sídlem 257 41 Bukovany 31
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268805
(dále jen „prodávající“)

Doručovací adresa

TopKovo s.r.o.
Bukovany č.p. 31
PSČ 257 41

tel.: +420 736 537 085
email: topkovo@topkovo.cz


1.2. Kupující nebo zájemce, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že aby mohla být jeho objednávka nebo nabídka realizována, je nezbytné, aby byly u prodávajícího uloženy (a dále v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subjektům za účelem realizace kupní smlouvy) následující osobní údaje: jména, příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání, nebo bydliště, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).


1.3. Prodávající se zavazuje osobní údaje chránit a poskytnout je třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pro účely splnění svých právních povinností a pro účely svých oprávněných zájmů. V tomto rozsahu se pro zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas kupujícího.


1.4. Osobní údaje budou prodávajícím uloženy po nezbytně nutnou dobu, která zpravidla činí dobu pro uplatnění práv z vadného plnění, případně dobu existence zákaznického účtu kupujícího.


1.5. Prodávající je oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (Zákon o některých službách informační společnosti) použít adresu elektronické pošty pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků a služeb a dalších informací o svých výrobcích a službách. Kupující má vždy možnost při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení či informace, toto zasílání bezplatně odmítnout.


1.6. Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou výhradně zasílatelské společnosti a další subjekty, které se podílejí na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodním organizacím.


1.7. Veškeré získané osobní údaje zpracovávané prodávajícím jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, aby nemohlo dojít k neautorizovanému přístupu k osobním údajům, jejich změně či zničení.


1.8. Zpracování osobních údajů probíhá buď v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


1.9. Prodávající nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


2.1. Kupující nebo zájemce jako subjekt údajů má právo požadovat za podmínek Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679) po prodávajícím, aby mu umožnil přístup k jeho osobním údajům, popř. aby omezil jejich zpracování.


2.2. Kupující nebo zájemce má dále právo za podmínek Obecného nařízení o ochraně osobních údajů na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, právo vznést námitku proti jejich zpracování a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.


2.3. V případě, že by měl kupující nebo zájemce za to, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, tel. +420 234 665 444, elektronická adresa: posta@uoou.cz, webové stránky: www.uoou.cz.


2.4. Kupující nebo zájemce nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí však není uzavření kupní smlouvy a plnění této kupní smlouvy ze strany prodávajícího možné.


3. NASAZENÍ COOKIES


3.1. Cookies jsou alfanumerické identifikační značky, které přenáší prodávající prostřednictvím webového prohlížeče kupujícího na pevný tisk kupujícího. Každá cookie je jedinečná a umožňuje webové stránce pamatovat si věci, jako jsou přihlašovací údaje nebo obsah nákupního košíku.


3.2. U všech běžných prohlížečů lze v možnostech volby nastavení cookies přizpůsobit vlastním požadavkům. Soubory cookies lze takto v nastavení prohlížeče odmítnout nebo povolit užívání jen některých souborů cookies.


3.3. Nastavení cookies můžete provést přes ikonu zavíracího špendlíku (na stránce vlevo dole).


3.4. Níže jsou uvedeny souhlasy s cookies (vč. vašeho ID) a jejich nastavení.


Poslední aktualizace dne 1.2.2022Výpis a rozdělení Cookies